Szintleírók

Hogyan épül fel az MKKR?

A keretrendszer egyes szintjeinek jellemzőit deszkriptoroknak nevezzük. Az MKKR szintleíró jellemzőit a 1229/2012. (VII.6.) Korm. határozat tartalmazza. A szintleíró jellemzők az alábbi kategóriák szerint vannak meghatározva:

TUDÁS: Elméleti vagy tárgyi tudás, szerveződési formái a műveltség és szakértelem. A tudás összetartozó elemei, fogalmai összetett egységekbe, sémákba szerveződnek, amelyek bonyolultsága az egymást követő szinteken különbözik. Az absztrakt fogalmak ismeretének bősége, kiterjedése szintenként jelentősen eltér.

KÉPESSÉGEK: Cselekvésekben megnyilvánuló motoros (kézügyesség valamint módszerek, anyagok, eszközök és műszerek használata) és kognitív (logikai, intuitív és kreatív gondolkodás használata) készségekből áll.

ATTITŰDÖK: Értékelő viszonyulást jelent valamilyen konkrét vagy elvont dologhoz; az attitűdök a tanulásra, a munkára és saját cselekvésre vonatkoznak, illetve a kapcsolatokra, együttműködésre irányulnak. Az attitűdök érzelmi, gondolati és viselkedésbeli összetevőkből állnak.

AUTONÓMIA ÉS FELELŐSSÉG: Kifejezi, hogy a személy az adott tevékenységet milyen fokú önállósággal és milyen mértékű felelősségvállalással tudja végrehajtani.

Forrás: TÁMOP 2.2.1-12/1 kiemelt projekt

Az MKKR képesítési szintjei

1. szint

Tudás

 • Ismeri egy adott témakör alapvető tényeit, legfontosabb fogalmait.
 • Rendelkezik az alapvető anyanyelvi, logikai és eszköztudással.
 • Ismeri a gyakorlati tevékenységhez szükséges jellemző anyagokat és eszközöket.
 • Érti és betartja a feladat/műveletvégzés eljárásait, végrehajtási szabályait.

Képességek

 • A kulcskompetenciák (kiemelten: anyanyelvi, matematikai-logikai) alapszintű fejletsége jellemzi.
 • Képes a feladatvégzés/problémamegoldás során szükséges tudás alkalmazására, amennyiben az egyszerű, begyakorolt rutinok, algoritmusok használatát igényli.

Attitüdök

 • Nyitott a feladatok megértésére, motivált azok sikeres végrehajtásában.
 • Kíváncsi és érdeklődő tanulási és elemi munkavégzési helyzetekben.
 • Kész a közös munkára, tudásának másokkal való megosztására.

Autonómia és felelősség

 • Egyszerűbb, begyakorolt feladathelyzetekben képes az önálló feladatvégzésre.
 • Újszerű vagy összetettebb feladat esetén irányításra és folyamatos ellenőrzésre van szüksége.
 • Irányítással értékelni tudja saját munkáját.
Mutass többet...

2. szint

Tudás

 • Ismeri adott témakör (műveltségterület, szakterület) alapvető tényeit, fogalmait, egyszerűbb összefüggéseit.
 • Rendelkezik általános anyanyelvi, matematikai-logikai és természettudományos eszköztudással.
 • Rendelkezik egy adott szakma alapfokú-középszintű gyakorlásához szükséges elméleti és gyakorlati ismeretekkel.

Képességek

 • Képes egyszerűbb ok-okozati összefüggések felismerésére.
 • Képes különböző témákkal összefüggésben azonosítás, megkülönböztetés, összehasonlítás elvégzésére megadott szempontok mentén.
 • Képes esetenként több összetevőből álló feladatok/műveletsorok elvégzésére.
 • Képes alapvető eszközök és anyagok használatára útmutatással.
 • Képes a témának megfelelő írásbeli és szóbeli közlés létrehozására, az arra való reagálásra, az egyszerű szaknyelv használatára.
 • Rendelkezik az együttműködéshez szükséges alapvető kompetenciákkal.

Attitüdök

 • Tanulási helyzetekben, feladatokban nyitott a tudását növelő tevékenységekre.
 • Tisztában van az alapvető erkölcsi és közösségi értékekkel, az alapvető állampolgári jogokkal és kötelességekkel.

Autonómia és felelősség

 • Egyszerű feladathelyzetekben önállóan és felelősséggel dolgozik.
 • Összetettebb feladatok esetén is elégséges az útmutatás a szoros irányítás helyett.
 • Kialakul a felelősségtudat, és megjelenik az önkontroll az elvégzett munka értékelésében.
Mutass többet...

3. szint

Tudás

 • Ismeri az adott tanulmányi, műveltség- vagy szakterülethez tartozó alapvető tényeket, fogalmakat, folyamatokat, felismeri és érti a többtényezős összefüggéseket.
 • A feladatmegoldáshoz/munkavégzéshez szükséges eszközök, módszerek és eljárások ismerete mellet alkalmazza a megismerés, az önálló ismeretszerzés alapvető módszereit.
 • Az egyéni érdeklődésnek megfelelő műveltség-/ szakterületen szélesebb körű tudáselemekkel rendelkezik.
 • Ismeri és alkalmazza a feladatvégzés eljárásait, szabályait.

Képességek

 • Képes ismeretek, tudássémák összekapcsolására, új sémák kialakítására ismert kontextusban.
 • Képes az egyszerűbb feladatok rutinszerű elvégzése mellett új, szokatlan elemeket is tartalmazó problémák kreatív megoldására.
 • Képes a megfelelő eszközök, anyagok kiválasztására és használatára.
 • Képes összefüggésekben, rendszerben gondolkodni.

Attitűdök

 • Képes kritikusan is szemlélni és használni a különböző forrásokból származó információkat.
 • Nyitott az együttes erőfeszítésre, közös munkára, elfogadja a kölcsönös függési helyzetet.
 • Magára nézve is érvényesnek tartja az általánosan elfogadott társadalmi normákat a mindennapi és a szakmai érintkezésben egyaránt.
 • Az érdeklődésének megfelelő szakterület, a végzett szakma iránt elkötelezett.

Autonómia és felelősség

 • Általánossá válik az önkontroll és a rendszeres reflexió a saját tanulási és munkatevékenységre.
Mutass többet...

4. szint

Tudás

 • Adott műveltség- és szakterületen belül ismeri a tényeket, fogalmakat, megérti a fontosabb folyamatokat és összefüggéseket.
 • Ismeri a szakmai nyelvezetet, a szakterület terminológiáját, lehetőleg idegen nyelven is.
 • Ismeri és érti az adott, egyéni érdeklődésnek megfelelő műveltség-/szakterület tudáselemeinek összefüggéseit, struktúráját.
 • Megérti a bonyolult, többtényezős jelenségek összefüggésrendszerét.
 • Rendelkezik az adott tudásterületek tényeinek, fogalmainak, összefüggéseinek, eljárásainak alkalmazásához szükséges módszerekkel és eszköztudással.

Képességek

 • Képes adott témakörhöz, szakterülethez tartozó tudás alkalmazására nem megszokott kontextusban.
 • Képes rendszerben gondolkodni, az absztrakció bizonyos formáit alkalmazni.
 • Képes új információk önálló megszerzésére és feldolgozására.
 • Képes saját tanulási, problémamegoldó stratégia megtervezésére és kivitelezésére, a megfelelő korrekciók elvégzésére.
 • Képes a szak-/tanulmányi területen megjelenő problémahelyzetek felismerésére, adekvát megoldási javaslatok megfogalmazására.

Attitűdök

 • Nyitott új feladatok végzésére.
 • Értékelni tud lehetőségeket, mérlegelni tud kockázatokat, alternatívákat és következményeket, képes kompromisszumos megoldásokra.
 • Döntési helyzetekben az etikai és jogi normák figyelembevétele, az értékek, viselkedés és életmód összefüggéseinek megértése jellemzi.
 • A szakma és a minőségi munkavégzés iránt elkötelezett.
 • Igényli a folyamatos önképzést, alkalmazza annak eljárásait.

Autonómia és felelősség

 • Az önállóság és az önkontroll a munkavégzésben, problémamegoldásban és tanulásban egyaránt jellemző.
 • Felelősséget vállal saját tevékenységéért, a rábízott kisebb csoport, közösség munkájáért.
Mutass többet...

5. szint

Tudás

 • Rendelkezik egy adott szakterülethez kapcsolódó alapvető általános és szakspecifikus elméleti és gyakorlati ismeretekkel. Az elméleti és gyakorlati tudása rendszerbe szerveződik.
 • A gyakorlati alkalmazás módszereinek és eszközeinek biztos ismerete lehetőséget biztosít az adott szakma hosszú távú és magas szintű gyakorlására.
 • Ismeri a szakterület szakmai szókincsét (anyanyelven és legalább egy idegen nyelven).

Képességek

 • Képes az adott szakma feladatainak megoldására: megtervezésére és lebonyolítására, a szükséges módszerek és eszközök kiválasztására, egyedi és komplex alkalmazására.
 • Anyanyelvi és idegen nyelvi kommunikációs képességei képessé teszik a más nyelven beszélőkkel való szakmai együttműködésre.
 • Képes tudását fejleszteni és ehhez alkalmazni a tudásszerzés, önfejlesztés különböző módszereit és a legkorszerűbb információs és kommunikációs eszközöket.
 • Képes a munkavállalással, vállalkozással kapcsolatos felelős döntésekre.

Attitűdök

 • Nyitott az adott szakterület új eredményei, innovációi iránt. Törekszik azok megismerésére, megértésére és alkalmazására.
 • Törekszik önmaga folyamatos képzésére.
 • Elkötelezett a minőségi szakmai munkavégzés mellett.
 • Önkritikus saját munkájával szemben.
 • Elfogadja és hitelesen közvetíti szakmája társadalmi szerepét, értékeit.

Autonómia és felelősség

 • Önállóan végzi munkáját, folyamatos önellenőrzés mellett.
 • Felelősséget érez saját és az általa vezetett szakmai csoport munkájáért, eredményeiért és kudarcaiért.
 • Döntéseit a szakterület jogi, etikai szabályainak figyelembevételével hozza.
Mutass többet...

6. szint

Tudás

 • Ismeri egy adott tanulmányi és/vagy szakterület tárgykörének alapvető, átfogó tényeit, irányait és határait.
 • Ismeri az adott szak, illetve tanulmányi terület legfontosabb összefüggéseit, elméleteit és az ezeket felépítő terminológiát.
 • Ismeri szakterületének alapvető ismeretszerzési és probléma-megoldási módszereit.

Képességek

 • Képes az adott szakterület ismeretrendszerét alkotó elképzelések alapfokú analízisére, az összefüggések szintetikus megfogalmazására és adekvát értékelő tevékenységre.
 • Rendelkezik az önálló tanuláshoz szükséges képességekkel.
 • Képes rutin szakmai problémák azonosítására, az azok megoldásához szükséges elvi és gyakorlati háttér feltárására, megfogalmazására és (standard műveletek gyakorlati alkalmazásával) megoldására.
 • Képes használni, megérteni szakterületének jellemző szakirodalmát, számítástechnikai, könyvtári forrásait.
 • Képes a másokkal való kooperációra.
 • Képes a különféle erőforrásokkal gazdálkodni.
 • Képes adott munkahely különböző szakmai elvárásainak megfelelően felhasználni szakmai tudását.

Attitűdök

 • Ismeri, vállalja és hitelesen képviseli szakmája társadalmi helyét és szerepét, alapvető viszonyát a világhoz.
 • Nyitott szakmája átfogó gondolkodásmódjának és gyakorlati működése alapvető jellemzőinek hiteles közvetítésére, átadására.
 • Folyamatos önképzés igénye jellemzi.

Autonómia és felelősség

 • Önállóan végzi az átfogó, megalapozó szakmai kérdések végiggondolását és adott források alapján történő kidolgozását.
 • A szakmát megalapozó nézeteket felelősséggel vállalja.
 • Együttműködés és felelősség jellemzi az adott szakterület képzet szakembereivel.
 • Tudatosan vállalja szakmája etikai normáit.
Mutass többet...

7. szint

Tudás

 • Ismeri egy adott tanulmányi és/vagy szakterület átfogó tárgykörének általános és specifikus jellemzőit, legfontosabb irányait és pontosan kidolgozott határait, a szakterületnek a rokon szakterületekhez való kapcsolódását.
 • Részletekbe menően ismeri az adott szak, illetve tanulmányi terület összefüggéseit, elméleteit és az ezeket felépítő terminológiát.
 • Ismeri szakterületének sajátos kutatási (ismeretszerzési és probléma-megoldási) módszereit, absztrakciós technikáit, az elvi kérdések gyakorlati vonatkozásainak kidolgozási módjait.

Képességek

 • Képes az adott szakterület ismeretrendszerét alkotó elképzelések különböző területeinek részletes analízisére, az átfogó és speciális összefüggések szintetikus megfogalmazására és az ezekkel adekvát értékelő tevékenységre.
 • Képes speciális szakmai problémák azonosítására, és azok megoldásához szükséges részletes elvi és gyakorlati hátér feltárására, megfogalmazására.
 • Képes a szakmai problémák sokoldalú, interdiszciplináris megközelítésére.
 • Képes bekapcsolódni kutatási, fejlesztési projektekbe.
 • Magas szinten képes a szakterület ismeretközvetítési technikáit, magyar és idegen nyelvű publikációs forrásait használni, ezeket feldolgozni.
 • Különböző bonyolultságú és különböző mértékben kiszámítható kontextusokban képes a módszerek és technikák széles körének gyakorlati alkalmazására.
 • Képes szakterületének egyes résztémáiról önálló, szaktudományos formájú összefoglalók, elemzések készítésére.
 • Képes adott munkahely különböző szakmai elvárásainak megfelelően felhasználni szakmai tudását.

Attitűdök

 • Ismeri és vállalja azokat az átfogó és speciális viszonyokat, azt a szakmai identitást, amelyek szakterülete sajátos karakterét, személyes és közösségi szerepét alkotják. Ez alapozza meg fejlődő hivatástudatát.
 • Képes szakmája összefoglaló és részletezett problémaköreinek megértésére és hiteles közvetítésére.
 • Szakmai érdeklődése elmélyül, megszilárdul.

Autonómia és felelősség

 • Jelentős mértékű önállósággal rendelkezik átfogó és speciális szakmai kérdések kidolgozásában, szakmai nézetek képviseletében, indoklásában.
 • Felelősséggel vállalja a kezdeményező szerepét az együttműködés kialakítására.
 • Egyenrangú partner a szakmai kooperációban.
 • Végiggondolja és képviseli az adott szakterület etikai kérdéseit.
Mutass többet...

8. szint

Tudás

 • Rendelkezik az adott tudományterület tárgykörének, általános és specifikus jellemzőinek, legfontosabb irányainak és pontosan kidolgozott határainak, megállapodott és vitatott összefüggéseinek kutatási szintű ismeretével.
 • Alkotó módon megérti az adott szak, illetve tanulmányi terület összefüggéseit, elméleteit és az ezeket felépítő fogalmi rendszereket, terminológiát.
 • Rendelkezik adott tudomány/szakterület önálló kutatásához szükséges kutatás-módszertani ismeretekkel.

Képességek

 • Képes az adott szakterület kreatív analízisére, átfogó és speciális összefüggések szintetikus, új szemléletű megfogalmazására és az ezekkel adekvát értékelő és kritikai tevékenységre.
 • Alkalmazni, illetve továbbfejleszteni tudja szakterületének sajátos ismeretszerzési és probléma-megoldási módszereit.
 • Képes az elvi kérdések újszerű, eddig ismeretlen gyakorlati vonatkozásainak kreatív kidolgozására.
 • Képes új projektek tervezésére, megvalósítására, adott tudományterületen kutatást végezni, új technikákat és megközelítéseket kialakítani.
 • Képes előre nem látható szakmai problémák azonosítására, és az azok megoldásához szükséges kutatási szintű részletes elvi és gyakorlati háttér feltárására.
 • Képes szakterülete szempontjából lényeges új viszonyok, a személyes és közösségi lét szempontjából releváns, átfogó összefüggések felépítésére és közvetítésére.

Attitűdök

 • Képviseli és saját témájához kapcsolódva továbbfejleszti azokat a relációkat, amelyek a szakterület sajátosságából következően járulnak hozzá az emberi önteremtés folyamatához.
 • Rendelkezik olyan érdeklődéssel és tanulási képességgel, mely lehetővé teszi a szakterület jelen pillanatban még átláthatatlan, előjelezhetetlen kutatási problémáinak azonosítását és megoldását.
 • Jellemző viszonyulása a szilárd szakmai elköteleződés, az új utak keresésére való elhivatottság állandósulása, a kitartó munkavégzés szükségességének elfogadása.

Autonómia és felelősség

 • Alkotó, kreatív önállósággal épít ki és kezdeményez új tudásterületeket, és kezdeményez új gyakorlati megoldásokat.
 • Vezető szereppel és magas szintű kooperációval képes részt venni az elméleti és gyakorlati kérdések megfogalmazásában.
 • Képes egyenrangú, vitapartneri szerep vitelére a terület szakembereivel.
 • Felelősséggel vállalja szakmája elméleti és gyakorlati kérdései kapcsán új etikai kérdések felvetését és megválaszolását.
Mutass többet...
Vissza